REGULAMIN

Regulamin XXII Letniego Międzynarodowego Zlotu Historycznych Pojazdów Wojskowych
w Darłowie:

1. Termin i miejsce :

Zlot letni odbędzie się w dniach 1 do 7.07 2019 roku w Darłowie, na tzw. „Patelni”, przy ulicy Jana Pawła II, a teren zlotowiska otwarty będzie dla uczestników i gości Zlotu od dnia 1 lipca 2019 roku.

2. Organizatorem Zlotu jest „Stowarzyszenie na rzecz utworzenia i rozwoju muzeum techniki i techniki wojskowej – TYTAN”.

2.1 Z ramienia Organizatorów Zlotem kieruje Komandor Zlotu, Marian Laskowski,  któremu podlegają wszystkie służby, firmy i osoby uczestniczące w organizacji imprezy i biorące w niej udział.

3. Uczestnicy:

Uczestnikiem Zlotu jest właściciel i członkowie ekipy historycznego pojazdu wojskowego, członkowie Grup Rekonstrukcji Historycznej oraz inne osoby zainteresowane tematyką militarną.
3.1 Uczestnik Zlotu ma prawo do swobodnego przebywania na terenie całego zlotowiska (poza terenem poligonu).
3.2 Uczestnik Zlotu zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem oraz jego bezwzględnego przestrzegania.
3.3 Uczestnicy zlotu poruszający się pojazdami zobowiązani są do posiadania aktualnego ubezpieczenia OC swoich pojazdów.

4. Cele Zlotu:

– XX Międzynarodowy Zlot Historycznych Pojazdów Wojskowych jest imprezą plenerową o charakterze hobbystyczno – rekreacyjnym, mającą na celu umożliwienie spotkania się kolekcjonerów i miłośników zabytkowej techniki wojskowej, szerzenie i promocję zainteresowań militarno – kolekcjonerskich, aktywizację wymiany doświadczeń i eksponatów, prezentację pojazdów w ruchu.
– Propagowanie zainteresowań kolekcjonerskich w atmosferze pokojowego wykorzystania zabytkowej techniki militarnej, oraz promocja regionu w kraju i za granicą.
– Kształtowanie postaw patriotycznych poprzez pokazanie dorobku kolekcjonerskiego miłośników zabytkowych pojazdów wojskowych.
– Promowanie w społeczeństwie historii tradycji orężnych i myśli technicznej.
– Integrowanie społeczności lokalnej.
– Wymiana doświadczeń kolekcjonerów sprzętu wojskowego oraz popularyzowanie ich wśród społeczeństwa.

5. Zasady uczestnictwa w Zlocie

5.1 Uczestnikiem Zlotu jest osoba zgłoszona na podstawie Karty zgłoszenia Uczestnika Zlotu, która uiściła opłatę za uczestnictwo w Zlocie ustaloną przez organizatorów, posiadająca stosowny identyfikator. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w Zlocie wyłącznie w towarzystwie odpowiedzialnych za nie osób dorosłych.
5.2 Na terenie Zlotu mają zastosowanie wszystkie przepisy prawa Rzeczpospolitej Polskiej, zwłaszcza te dotyczące zasad poruszania się pojazdów mechanicznych, ruchu lotniczego, ochrony miejsc krajobrazowych i pasa nadbrzeżnego, zasad używania otwartego ognia i rozpalania ognisk w strefie krajobrazu chronionego.
5.3 Na terenie Zlotu obowiązuje całkowity zakaz propagowania idei totalitarnych poprzez używanie oznakowań, gestów oraz innych działań, które mogą prowadzić do skojarzeń z ideologiami nazistowskimi czy totalitarnymi pod rygorem natychmiastowego wydalenia z terenu Zlotu. Uczestnicy chcący zaprezentować oryginały lub kopie umundurowania armii hitlerowskiej zobowiązani są do noszenia na prawym ramieniu białych opasek, które można pobrać w Biurze Zlotu.

6. Teren Zlotu podzielony jest na części:
a) Obóz militarny (wstęp maja tylko uczestnicy Zlotu wraz z pojazdami militarnymi i obozowiskami)
b) Obóz cywilny (wstęp maja pozostali uczestnicy Zlotu wraz z pojazdami i obozowiskami) Jest to część mieszkalna i obozowa, na której dozwolone jest rozbijanie namiotów, obozów, ustawianie pojazdów towarzyszących(kempingi, pojazdy osobowe, kuchnie polowe). Przebywać na tym terenie mogą tylko uczestnicy Zlotu i organizatorzy. Wszelka obecność osób postronnych musi być zgłaszana organizatorom i jest możliwa po wydaniu odpowiedniego identyfikatora dla gości.
c) Poligon (czołgowisko Zlotu) wstęp na nie mają tylko i wyłącznie pojazdy sprawnie technicznie, nie zagrażające swoim stanem technicznym życiu i zdrowiu uczestników Zlotu, które zostały zgłoszone do uczestnictwa w Zlocie. Prawo do korzystania i przebywania z terenu czołgowiska mają wszyscy uczestnicy Zlotu, organizatorzy i osoby postronne korzystające z przywileju odpłatnej przejażdżki na niektórych pojazdach historycznych za zgodą i przy udziale organizatorów, lub innych specjalnie wyznaczonych przez organizatora osób z odpowiednimi identyfikatorami. Ruch na terenie czołgowiska odbywa się w godzinach 10.00 – 20.00, z wyłączeniem godzin podanych w planie Zlotu, w których odbywać się będzie prezentacja pojazdów historycznych.
d) Teren Gastronomiczno – Rozrywkowy ogólnodostępny, wydzielony pod handel i gastronomię obszar terenu zlotowiska, na którym odbywać się będzie część rozrywkowa Zlotu. Na tym terenie obowiązują ogólne zasady dobrego wychowania i współżycia społecznego.

Zakazuje się wjazdu na teren ogólnodostępny dla publiczności jakichkolwiek pojazdów (w tym i należących do uczestników Zlotu). Pojazdy historyczne, zaopatrzenia i służb technicznych mogą poruszać się po tym terenie tylko w przypadkach uzgodnionych z Komandorem Zlotu.

7. Regulamin Poligonu (czołgowiska Zlotu):

Czołgowisko jest integralną częścią terenu, na którym organizowany jest Zlot i obowiązują na nim wszelkie Prawa Rzeczpospolitej Polskiej, za których przestrzeganie odpowiada każda osoba znajdująca się na jego terenie.

7.1 Wstęp na teren czołgowiska Zlotu mają:
– Uczestnicy właściciele historycznych pojazdów wojskowych ze sprzętem, bądź członkowie Grup Rekonstrukcji Historycznej,
– Organizatorzy,
– Osoby uprawnione przez Organizatora.

7.2 Poligon dostępny jest w godzinach 10.00 – 20.00, a poza tymi godzinami obowiązuje całkowity zakaz przebywania i poruszania się po terenie czołgowiska.

7.3 Obowiązuje bezwzględny zakaz poruszania się po terenie czołgowiska przez osoby pozostające pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. W razie uzasadnionego podejrzenia użyty zostanie alkomat lub inny tester. Osoby, które odmówią poddania się badaniom zostaną usunięte z terenu czołgowiska.

7.4 Dopuszcza się wstęp na teren Poligonu osobom chcącym skorzystać z przejażdżki pojazdami wojskowymi, jedynie w miejscu wyraźnie oznaczonym przez Komandora Zlotu i z zachowaniem szczególnej staranności oraz ostrożności. Właściciele i kierujący pojazdami chcący przewozić pasażerów muszą uzyskać zgodę Komandora Zlotu i czynią to na własną odpowiedzialność oraz osobiście ponoszą konsekwencje karne i cywilno-prawne w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych.

7.4.1 Osoby korzystające z przejażdżek czynią to na własną odpowiedzialność, a organizatorzy Zlotu nie ponoszą odpowiedzialności w przypadku jakiegokolwiek wypadku.

7.4.2 Obowiązuje całkowity zakaz korzystania z przejażdżek osobom nietrzeźwym.

7.4.3 Uczestnicy Zlotu uczestniczą w przejażdżkach na własne ryzyko i odpowiedzialność.

8. Każdy uczestnik zlotu (militarny lub niemilitarny)  oraz odwiedzający respektuje w pełni prawa zlotowe, tym samym wyraża zgodę na nieodpłatne zamieszczanie i przetwarzanie zdjęć (wizerunku swojej osoby, jego pojazdu) wykonanych podczas Zlotu.
Organizator Zlotu zastrzega sobie prawo do wstawiania zdjęć z wizerunkiem zwiedzających, uczestników i ich pojazdów do galerii zlotowej, przetwarzania ich w celach promocyjnych imprezy (plakaty, animacje, ulotki itp.).

 

 

Polityka prywatności STRONY ZLOTOWEJ
1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

c) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

4. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

5. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;

b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;

c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;

d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

6. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

7. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies nie wpływają na funkcjonowanie serwisu.

8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

9. Więcej informacji o plikach „cookies” w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

10. Użytkownik może zmienić samodzielnie ustawienia plików „cookies” w przeglądarce internetowej.

11. Użytkownik może samodzielnie usunąć pliki „cookies” w przeglądarce internetowej.